شکار پیاده
Pawn hunt; Chasse au pion; Bauernraub
هر چند که پیاده به نظر یک مهره ناچیزی می باشد ولی همین پیاده ناچیز در اکثر مسابقات نتیجه بازی را تعیین می کند. بنابراین نبایستی آن را بی اهمیت شمرد
بر روی این صفحه ترکیب های زیادی را بررسی خواهیم کرد که هدف در وحله اول فقط گرفتن یک پیاده می باشد
pawn001.jpg
نوبت حرکت با جناح سفید

1.Nxe7 Nxe7 2.Nxd4 باز کردن ستون cxd4 3.Rf7 حمله دوگانه

pawn002.jpg

رخ سفید سواری را که جناح سفید ظاهراً قربانی کرده بود پس می گیرد ولی پیاده به حسابش باقی می ماند
Your Name:
Your Email Address:
Subject:
Your Message: