تاکتیکهای شطرنج

chess tactics

 

 نام انگلیسی  تاکتیک های شطرنج به زبان فارسی  کــپــی
1 - Deflection انحراف PDF
2 - Annihilation حذف مدافع PDF
3 - Decoy جلب PDF
4 - Pin آچمز PDF
5 - Clearance تخلیه PDF
6 - Zugzwang حرکت اجباری PDF
7 - square قانون مربع PDF
8 - Back rank mate
مات عرض آخر
PDF

 

Principes fondamentaux du jeu d'�checs

 

Your Name:
Your Email Address:
Subject:
Your Message: