به این سایت خوش آمدید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر نظری، پیشنهادی، سوالی و یا فحشی دارید این پایین بنویسید

 

ولی فحش ها به محمد و آل محمد حواله می شوند

 

Your Name:
Your Email Address:
Subject:
Your Message:

 

 

چند نمونه از ایمیل هایی که توسط اسیدپاشان اینترنتی بدستم رسیده است :

 

غلام کیره خودمو هر چی بچه محل منو کیر رستم هم تو کوس و کونه دخترت کیرم تو چهرت کیرم تو کله کچلت کون بچه دهاتی نطفتو گایدم گفتم ببین ننت کجا کار میکرده کوسکش بابات کیه میشناسیش کیرم تو گلو گاه پدر بزرگ

 

arab zan jendeh kami adab dashte bash..khomini va khameni zane tora gaideh 

 

غلومی منتظرم زنتو دخترتو بیاری کوسکش بی غیرت

 

غلام جنده زاده مادر کونی تو ون بچه چند فروختی اون چهره کریح و تن صدای کیریتو مادر جنده به تو یاد نداده بودن که ازاین گوها نباید میخوردی امسال تو کونی صفت رو از کون باید اویزون کرد ولد زنا مادر کوسه از

 

غلام کون شماره ـ۴نداری زن جنده زادتو گایدم غلومی قربون کوس دخترت باز کنم کونه دخترتو بعد بدم سواری بگیره ولک زنا کیر عمر که از کیر سگ کثیف تره تو درزه دخترت غلامی زنا زاده حاضرم خرج ۵ سالتو بدم ولی

 

غلومی چقدر بدم یه هفته از کوس زنت بدم تو کون دخترت از کوس دخترت بدم تو کون زنت مادر کوسه بی غیرت

 

من ناموس بی ناموس تو زن جنده رو گایدم که با اون چشای چپت اخه کوس مادر تو مادرت بد کاره بوده اگه خایه داری بپرس از ننه کوسکشت شماها اگه به اندازه سگ غیرت داشتی یه جا قرار بزار تا ببینیم کی به کیه اخه

 

کجا میشه با زنت یه راه رفت قیمت رو بگو کیر خر تو کوس دخترت از کوس و کون بکنم دخترتو ایل و تبارتو گایدم مادر کونی خواهر تو بالا خواتو من گایدم این کوس نه نه ها پول جم کنن چشای کیریتو که یکی کیر میبینه

 

این ایمیل ها تازه نسبتاً مودبانه هستند، بقیه خیلی رکیک تر می باشند. خجالت می کشم آن ها را اینجا بگذارم. غلامرضا حیدری